Algemene werfvoorwaarden

Deze VNSI algemene werfvoorwaarden 2018 zijn gepubliceerd op en te downloaden van www.maritimetechnology.nl onder de button ‘Voor leden’.

Het copyright op deze algemene voorwaarden berust bij branchevereniging Netherlands Maritime Technology Association (NMT). Het staat de leden van NMT vrij deze voorwaarden te kopiëren en te gebruiken. Niet-leden kunnen hiervoor tegen betaling een licentie van NMT verkrijgen.

1. Algemeen


1.1. Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met de Opdrachtnemer (hierna: de “Werf”) tot uitvoering van werk door de Werf zijn deze voorwaarden van toepassing. Onder (uitvoering van) het werk wordt mede verstaan (levering van) de Zaak en/of enige dienst, behoudens en voorzover hierna het tegendeel blijkt. Onder de “Zaak” wordt in deze voorwaarden verstaan de door de Werf te leveren of te bewerken zaak, waaronder (mede) begrepen het schip, de schepen en/of de overige te leveren of te bewerken zaken waarop de betreffende overeenkomst tussen Opdrachtgever en de Werf betrekking heeft, zowel in geval van nieuwbouw, reparatie, refit, conversie en/of anderszins.

1.2. Opdrachtgever wordt, niettegenstaande eventuele verwijzing daarnaar of specifieke mededeling daarvan, geacht door aanvaarding van de overeenkomst afstand te hebben gedaan van zijn eigen of andere voorwaarden en afwijkende of aanvullende bedingen. De Werf wijst die voorwaarden en bedingen uitdrukkelijk van de hand.

1.3. Opdrachtgever wordt geacht de toepasselijkheid van deze voorwaarden mede te aanvaarden met betrekking tot latere opdrachten aan en overeenkomsten met de Werf.

2. Informatie en gegevens


2.1. Opdrachtgever zal de Werf kosteloos, tijdig en ongevraagd alle informatie en gegevens verstrekken welke nodig zijn voor de uitvoering van overeenkomsten door de Werf. De gevolgen van fouten en lacunes daarin en in ontwerpen of specificaties zijdens Opdrachtgever zijn voor risico van Opdrachtgever.

3. Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten


3.1. Alle aanbiedingen van de Werf zijn vrijblijvend.
3.2. Opdrachten en aanvaardingen door Opdrachtgever gelden als onherroepelijk aanbod.
3.3. De Werf is slechts gebonden wanneer en zoals hij de opdracht schriftelijk heeft aanvaard dan wel met uitvoering daarvan is begonnen. Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met zijn personeel verbinden de Werf niet dan nadat en in zoverre hij deze schriftelijk heeft bevestigd.

4. Prijzen


4.1. Opgegeven of overeengekomen prijzen zijn exclusief belastingen, heffingen of opslagen van overheidswege, waaronder B.T.W. Zij gelden slechts voor uitvoering van het werk in gewone werktijd op c.q. af het werfterrein.
4.2. Indien de kosten van uitvoering na de totstandkoming van de overeenkomst verhoging ondergaan is de Werf gerechtigd Opdrachtgever een prijsverhoging in rekening te brengen indien en voor zover dat redelijk is. In ieder geval is van omstandigheden die verhoging redelijkerwijs rechtvaardigen sprake bij verhoging van lonen, van prijzen van grondstoffen en/of materialen, en/of van belastingen/heffingen.
4.3. Werk dat niet in de oorspronkelijke overeenkomst is begrepen (meerwerk) wordt Opdrachtgever in rekening gebracht tegen de op het moment van uitvoering bestaande standaardtarieven van de Werf.
4.4. De kosten verbonden aan het behandelen en/of verzamelen, en/of bemonsteren, en/of afvoeren, opslag, transport en het vernietigen van materialen, afval, resten en dergelijke mogen door de Werf bovenop de prijs in rekening worden gebracht.
4.5. De kosten verbonden aan de in artikel 6.3. omschreven situaties mogen door de Werf bovenop de prijs in rekening worden gebracht.

5. Uitvoering en afwijkingen


5.1. De Werf heeft het recht bij uitvoering van het werk derden in te schakelen. Voor fouten die gemaakt worden door deze derden is de Werf slechts aansprakelijk met inachtneming van de beperkingen van de aansprakelijkheid van de Werf zoals vervat in artikel 13 van deze voorwaarden.
5.2. Behalve de gebruikelijke en overeengekomen toleranties in maat, prestatie of anderszins zijn ook die afwijkingen toegestaan die nodig zijn om de gewenste resultaten te bereiken of die het gevolg zijn van een veranderde werkwijze.
5.3. Opdrachtgever is verplicht de Werf in staat te stellen het werk ongehinderd uit te voeren. Hij dient de Zaak en alle overige door hem voor het werk ter beschikking te stellen of te leveren zaken tijdig en geheel gereed voor uitvoering van het werk ter beschikking van de Werf te stellen.
5.4. De Werf heeft het recht de Zaak en andere zaken van de Opdrachtgever te verplaatsen (verhalen, te water laten en droogzetten daaronder begrepen).

6. Uitvoeringsduur


6.1. Het werk vangt aan op het overeengekomen tijdstip. De Werf mag de aanvang opschorten totdat de Werf beschikt over alle door Opdrachtgever te verstrekken zaken, informatie en gegevens en totdat een eventueel overeengekomen vooruitbetaling is ontvangen of zekerheid ten behoeve van de Werf is gesteld.
6.2. De Werf is slechts gebonden aan uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen levertijden. Overschrijding hiervan door de Werf geeft Opdrachtgever recht op het incasseren van een vooraf gefixeerde schadevergoeding voorzover deze schriftelijk is overeengekomen. Deze schadevergoeding zal nooit meer bedragen dan 5% van de voor het vertraagde werk overeengekomen prijs. Overigens geeft overschrijding door de Werf Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of op niet-nakoming danwel opschorting door hem van enige uit de overeenkomst voortvloeiende eigen verplichting. De Opdrachtgever is echter gerechtigd de overeenkomst voor het niet-uitgevoerde gedeelte te ontbinden, indien het werk niet alsnog binnen een door de Opdrachtgever ná bovenbedoelde overschrijding schriftelijk aangezegde redelijke termijn wordt uitgevoerd. In geval van zo’n ontbinding ontbreekt de aanspraak op de gefixeerde schadevergoeding.
6.3. De overeengekomen of door Opdrachtgever op grond van het vorige lid gestelde levertijd wordt verlengd met de tijd dat de uitvoering wordt vertraagd door overmacht, ongeacht of de overmacht opleverende omstandigheden intreden voor- of nadat (i) de uitvoering voltooid had moeten zijn danwel (ii) zich enige andere situatie van overmacht heeft voorgedaan. Zij wordt ook verlengd met de tijd dat de Opdrachtgever met enige betaling of de uitvoering van enige andere verplichting later is dan overeengekomen of door de Werf redelijkerwijs verwacht kon worden ongeacht of Opdrachtgever in verzuim is.

7. Werkzaamheden door de opdrachtgever of derden


7.1. Zonder schriftelijke toestemming van de Werf is de Opdrachtgever niet gerechtigd om op de Werf respectievelijk op of aan de Zaak of andere zaak op of aan de Werf, werkzaamheden uit te voeren of te doen uitvoeren anders dan dagelijkse routinewerkzaamheden door de bemanning.
7.2. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die door de Zaak of andere zaken van Opdrachtgever, door de bemanning, door hem ingeschakelde derden of zijn personeel aan de Werf, aan diens leveranciers en/of aan het personeel van de Werf en/of diens leveranciers wordt berokkend ongeacht of de Opdrachtgever ter zake een verwijt kan worden gemaakt. De Opdrachtgever is gehouden de Werf te vrijwaren ter zake van aanspraken van de bemanning, zulke derden of zijn personeel ter zake van schade die verband houdt met hun aanwezigheid op de Werf ongeacht of die schade aan de Werf te wijten is.

8. Milieu, veiligheid en werfregels


8.1. Opdrachtgever is verplicht om te zorgen voor veilige werkom­standigheden en om de geldende milieu- en veiligheidsvoorschriften alsmede de werfregels na te leven. Opdrachtgever is verplicht om vóór aanvang van het werk de Werf op de hoogte te stellen van de aanwezigheid van gevaarlijke materialen, zoals, maar niet beperkt tot, asbest en chemische of radioactieve afvalstoffen en van maatregelen die met betrekking daartoe in de laatste 90 dagen zijn getroffen. Opdrachtgever dient medewerking te verlenen aan onderzoek van de Werf met betrekking tot de veiligheid van de werkomstandigheden. De Werf is in geval van twijfel daarover gerechtigd het werk op te schorten of te beëindigen dan wel maatregelen ter verbetering te (doen) treffen. Kosten en schade als gevolg van een en ander komen voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever onderkent dat verwijdering van asbest en andere gevaarlijke stoffen onderworpen is aan strikte wettelijke regelgeving.

9. Oplevering en keuring


9.1. Het werk is opgeleverd wanneer het door Opdrachtgever is afgenomen en goedgekeurd.
9.2. Het werk geldt als opgeleverd:
a) wanneer Opdrachtgever niet op het door de Werf voor oplevering aangezegde tijdstip aan afname en keuring meewerkt dan wel ten onrechte of ongemotiveerd goedkeuring weigert;
b) wanneer de Zaak de Werf heeft verlaten dan wel Opdrachtgever op andere wijze blijk geeft het feitelijk beheer over de Zaak respectievelijk het bewerkte onderdeel daarvan over te hebben genomen;
c) wanneer Opdrachtgever eventuele tekortkomingen niet onmiddellijk bij afname kenbaar maakt en niet binnen 48 uur nadien schriftelijk bevestigt.
9.3. Geringe en/of gebruikelijke tekortkomingen staan de oplevering niet in de weg. Deze tekortkomingen worden door Opdrachtgever en de Werf schriftelijk vastgelegd, waarbij de Werf aangeeft binnen welke termijn de tekortkomingen verholpen worden.
9.4. De Werf zal het werk gedeeltelijk mogen opleveren, indien de oplevering van het resterende werk (tijdelijk) door overmacht is verhinderd of bemoeilijkt.

10. Risico- en eigendomsovergang

10.1. Het risico voor de Zaak en voor andere zaken van of te leveren door Opdrachtgever is steeds voor Opdrachtgever. Het risico voor zaken te leveren door de Werf is voor Opdrachtgever zodra deze zijn ingebouwd in respectievelijk verwerkt in zaken, waaronder begrepen de Zaak, van de Opdrachtgever.
10.2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, blijven alle door de Werf te leveren zaken, inclusief de Zaak, zijn eigendom tot aan het moment van algehele voldoening van al hetgeen de Werf in verband met de onderliggende overeenkomst en, voor zover de wet zulks toelaat, in verband met andere overeenkomsten van de Opdrachtgever te vorderen heeft.
10.3. De intellectuele eigendomsrechten ter zake van het werk blijven bij de Werf of derden-rechthebbenden en gaan nimmer op de Opdrachtgever over.

11. Overmacht


11.1. De Werf is gerechtigd zich op overmacht te beroepen indien de uitvoering geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt door omstandigheden buiten zijn wil, zoals, maar niet beperkt tot, overheidsmaatregelen, brand, ongevallen, schade aan het werk, mislukken van giet- of smeedstukken, onwerkbaar weer, het (tijdelijk) uitblijven van levering van zaken en het verrichten van diensten door derden, transport moeilijkheden, bedrijfs-, arbeidsstoornis en stakingen. Indien genoemde omstandigheden zich voordoen mag de Werf zich beroepen op overmacht ten aanzien van alle werken waarvan de uitvoering wordt verhinderd of bemoeilijkt ongeacht of de omstandigheden zich met betrekking tot datzelfde werk voordoen. De Werf mag zich evenzeer op overmacht beroepen wanneer de uitvoering wordt vertraagd doordat de Werf voorrang geeft aan ander werk wanneer die voorrang redelijkerwijs is geboden.
11.2. In geval van overmacht aan de zijde van de Werf worden zijn verplichtingen opgeschort. Indien de Werf zich op overmacht beroept voor een tijdsduur langer dan één maand is de Werf bevoegd de overeenkomst voor het niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden door schriftelijke mededeling aan de Opdrachtgever zonder tot vergoeding van schade gehouden te zijn. In geval van een zodanige ontbinding geldt het afrekenmechanisme van artikel 15.2.

12. Garantie en reclames


12.1. Bij (op)levering eindigt iedere aansprakelijkheid van de Werf behoudens diens aansprakelijkheid ingevolge dit artikel.
12.2. De Werf zal gebreken aan het werk die bij (op)levering niet zichtbaar waren én gevolg zijn van tekortkomingen in constructie, materiaal of vakmanschap én zijn gebleken tijdens de garantieperiode én binnen 7 dagen na zulk blijken schriftelijk aan de Werf zijn gemeld, kosteloos herstellen op zijn eigen locatie.
12.3. De herstelplicht is beperkt tot herstel van het gebrekkige onderdeel en strekt zich niet uit tot herstel van enige andere of verdergaande materiële danwel immateriële schade die het gevolg is van zodanig gebrek ((gevolg)schade). Op dergelijke (gevolg)schade is artikel 13.2. van toepassing.
12.4. De kosten die Opdrachtgever maakt om de Zaak naar de locatie van de Werf te brengen en daar te houden blijven voor rekening van de eerste.
12.5. De Werf zal toestaan dat Opdrachtgever genoemd herstel elders en door een derde laat uitvoeren wanneer dat redelijk is. De Werf zal alsdan aan Opdrachtgever de kosten daarvan vergoeden doch niet tot een hoger bedrag dan voor de Werf gemoeid zou zijn geweest met herstel op de eigen locatie binnen de garantietermijn.
12.6. De garantietermijn is 3 maanden en vangt aan op het moment van oplevering van de Zaak in overeenstemming met het bepaalde in artikel 9.
12.7. Alle garantieverplichtingen vervallen indien Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van enige verplichting ingevolge deze overeenkomst.
12.8. Van garantie zijn uitgesloten zaken die zijdens Opdrachtgever zijn toegeleverd of voorgeschreven. Tevens is iedere vorm van conservering van garantie uitgesloten.
12.9. Ten aanzien van door derden toegeleverde zaken en uitgevoerde werkzaamheden zijn de garantieverplichtingen van de Werf beperkt - in omvang en duur - tot de door die toeleverancier daadwerkelijk gegeven garantie. De Werf zal ter zake van zijn garantieverplichting zijn gekweten door overdracht van zijn eventuele aanspraak jegens de leverancier(s).
12.10 Werkzaamheden, onderzoekswerkzaamheden daaronder begrepen, alsmede door de Werf gemaakte kosten, reis- en verblijfskosten daaronder begrepen, na ten onrechte door Opdrachtgever gedaan beroep op garantie worden in rekening gebracht overeenkomstig artikel 4 lid 3 en worden verricht onder toepasselijkheid van deze voorwaarden.

13. Aansprakelijkheid en vrijwaring


13.1. De aansprakelijkheid van de Werf in verband met eventuele tekortkomingen in de door hem uitgevoerde werkzaamheden, (levering van) de Zaak en/of enige dienst daaronder (mede) begrepen, is beperkt tot het nakomen van de in het vorige artikel omschreven garantieverplichtingen.
13.2. Behoudens ingeval van opzet of bewuste roekeloosheid danwel in geval artikel 7:762 BW van toepassing is, zal de Werf nimmer aansprakelijk zijn jegens de Opdrachtgever op welke grond ook en voor welke schade dan ook, direct danwel indirect, en ongeacht of de vordering terzake dergelijke schade gebaseerd is op de overeenkomst, onrechtmatige daad of anderszins. Onder opzet of bewuste roekeloosheid in de voorgaande zin wordt verstaan opzet of bewuste roekeloosheid van de organen en/of van de leidinggevenden van de Werf (ondergeschikte en andere met haar te vereenzelvigen leidinggevenden daaronder mede begrepen).
13.3. In alle gevallen waarin de Werf ondanks het bepaalde in lid 2 gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan 25% van de prijs van het uitgevoerde werk waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt dan wel een bedrag van EUR 1.000.000,- wanneer dat minder is.
13.4. Iedere vordering jegens de Werf, behalve die welke door de Werf uitdrukkelijk schriftelijk is erkend, vervalt door het enkele verloop van twaalf maanden na het ontstaan van die vordering.
13.5. Aansprakelijkheidsbeperkende, uitsluitende of vaststellende voorwaarden, welke in verband met de geleverde zaken of diensten door leveranciers of hulppersonen van de Werf aan de Werf kunnen worden tegengeworpen, zullen door de Werf ook aan de Opdrachtgever kunnen worden tegengeworpen.
13.6. Opdrachtgever vrijwaart Werf hierbij volledig voor iedere aanspraak van derden tot betaling, waaronder – maar daartoe niet beperkt – fiscale aanspraken, civielrechtelijke aanspraken, sociaal verzekeringsrechtelijke aanspraken en aanspraken op schadevergoeding (boetes, al dan niet opgelegd door een overheidsinstantie of enige aan de overheid gerelateerde partij, daaronder begrepen) alsmede iedere overige aanspraak van derden, één en ander indien en voor zover deze aanspraken verband houden met de (uitvoering van de) Overeenkomst, toekomstige overeenkomsten en/of overige documenten die verband houden met of gebaseerd zijn op het voorgaande, alsook indien voornoemde aanspraken gebaseerd zijn op de wet en/of op enige andere rechtsgrond.

14. Betaling en zekerheid


14.1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk op het tijdstip waarop de werkzaamheden als opgeleverd gelden, tenzij schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen. De Werf heeft echter te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en/of voorafgaande zekerheid te vorderen. Een overeengekomen krediettermijn doet aan die bevoegdheid niet af.
14.2. Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen het in rekening gebrachte binnen 30 dagen na factuurdatum zowel schriftelijk bij de Werf in te dienen als ten kantore van de Werf te bespreken al dan niet vertegenwoordigd door een door hem aangestelde deskundige, bij gebreke waarvan het in rekening gebrachte geldt als door Opdrachtgever aanvaard en betwisting van de verschuldigdheid daarvan niet meer mogelijk is.
14.3. Opdrachtgever doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen. Ieder opschortingsrecht van de Opdrachtgever is uitgesloten. Garantieaanspraken schorten de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever eveneens niet op.
14.4. Indien Opdrachtgever enig door hem verschuldigd bedrag niet op de voet van het voorgaande voldoet is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Zodra de Opdrachtgever met enige betaling in verzuim is zijn alle overige vorderingen van de Werf op Opdrachtgever opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim zonder ingebrekestelling onmiddellijk in. Met ingang van de dag waarop de Opdrachtgever in verzuim is, is hij aan de Werf een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte van een maand waarover het verzuim voortduurt.
14.5. In geval van verzuim is Opdrachtgever gehouden de buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden. Deze worden geacht ten minste 15% van het openstaande bedrag te bedragen.
14.6. De Werf is gerechtigd de zaken en documenten, welke hij uit welke hoofde ook van Opdrachtgever onder zich heeft of zal krijgen, inclusief de Zaak en alle samenstellende delen ervan conform de definitie hierboven in de aanhef gegeven, terug te houden tot al hetgeen Opdrachtgever aan de Werf verschuldigd is zal zijn voldaan. Ingeval bij oplevering van bedoelde zaken en documenten een vordering op Opdrachtgever niet opeisbaar is, is de Werf gerechtigd deze terug te houden totdat voor betaling van de vordering zekerheid zal zijn gesteld. De Werf heeft recht op vergoeding door Opdrachtgever van de met betrekking tot de teruggehouden zaak gemaakte kosten.
14.7. Alle zaken van Opdrachtgever welke de Werf onder zich heeft, of welke een derde onder zich heeft en waaraan of in verband waarmee door de Werf werkzaamheden worden verricht, strekken de Werf tot pand voor al hetgeen hij van Opdrachtgever te vorderen heeft in verband met de onderliggende overeenkomst en/of andere overeenkomsten met Opdrachtgever, schade, kosten en rente daaronder begrepen.

15. Ontbinding, opzegging of vernietiging


15.1. Indien Opdrachtgever een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt danwel indien goede grond bestaat voor de vrees dat Opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens de Werf te voldoen, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, alsmede wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft de Werf het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of om de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, één en ander naar zijn keuze en steeds met behoud van enig hem toekomend recht op vergoeding van kosten, schade en interesten.
15.2. Opdrachtgever is slechts tot ontbinding gerechtigd in geval de in artikel 6.2. beschreven situatie zich voordoet en alsdan niet dan tegen betaling aan de Werf van alle op dat moment aan de Werf, al dan niet opeisbaar, verschuldigde bedragen, inclusief afrekening van alle op dat moment door de Werf aangegane verplichtingen terzake het werk jegens derden. Iedere andere ontbinding, opzegging of vernietiging van de overeenkomst door Opdrachtgever, geheel danwel gedeeltelijk en in danwel buiten rechte, is uitgesloten. De Opdrachtgever doet hierbij tevens uitdrukkelijk en onherroepelijk afstand van het recht om in rechte wijziging van de gevolgen van de overeenkomst in de zin van artikel 6:230 lid 2 BW te vorderen.
15.3. Indien de overeenkomst eindigt op de voet van artikel 15.1. voordat de overeengekomen werkzaamheden zijn voltooid of de tijd gedurende welke zij zouden worden uitgevoerd is verstreken, heeft de Werf recht op de volle overeengekomen prijs voor die werkzaamheden, verminderd met de rechtstreeks uit de beëindiging voortvloeiende besparingen. Indien de overeenkomst zo eindigt door ontbinding door de Opdrachtgever heeft de Werf voor reeds uitgevoerd werk recht op een evenredig deel van de overeengekomen prijs.

16. Geen overdracht of bezwaren contractuele vorderingsrechten


16.1. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Werf, welke niet op onredelijke gronden zal worden geweigerd, heeft Opdrachtgever niet het recht de overeenkomst danwel de daaruit voortvloeiende rechten, geheel danwel gedeeltelijk, aan derden over te dragen. Alle kosten die het gevolg zijn van een toegestane overdracht overeenkomstig in de vorige zin bepaald, inclusief de kosten die de Werf zelf daarvoor moet maken, zullen voor rekening van Opdrachtgever zijn.
16.2. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Werf, welke niet op onredelijke gronden zal worden geweigerd, heeft Opdrachtgever niet het recht zijn vorderingsrechten jegens de Werf uit de overeenkomst of anderszins, geheel danwel gedeeltelijk, te bezwaren.
16.3. De bedingen van artikel 16.1 en 16.2 van deze voorwaarden strekken er toe om overdracht van rechten van Opdrachtgever en verpanding van rechten van Opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Werf, uit te sluiten (een beding als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW) en hebben derhalve goederenrechtelijke werking.
16.4. Overgang ingevolge artikel 6:251 BW wordt ten aanzien van vorderingsrechten jegens de Werf uitgesloten.

17. Geschillen en toepasselijk recht


17.1. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig de meest recente versie van het Arbitragereglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. Het scheidsgerecht zal, tenzij partijen anders nader overeenkomen, bestaan uit drie arbiters. De plaats van arbitrage zal zijn Rotterdam. De procedure zal worden gevoerd in de Engelse taal, tenzij de Werf en Opdrachtgever in Nederland zijn gevestigd danwel beiden de Nederlandse taal als voertaal bezigen. In dat geval zal de arbitrage worden gevoerd in het Nederlands. Ongeacht het hiervoor in dit artikel bepaalde, staat het de Werf steeds vrij om geschillen als hiervoor bedoeld in plaats van door het Nederlands Arbitrage Instituut te doen beslechten door de bevoegde rechter van de Rechtbank Rotterdam.
17.2. De overeenkomst is onderworpen aan Nederlands recht. Het Weens Koopverdrag (CISG) is niet van toepassing.

Contact Scheepswerf Geertman
staat voor je klaar!

Heb je een vraag over onze diensten? Of wil je sparren over de mogelijkheden voor jouw binnenvaartschip? We komen graag met je in contact!

Neem contact op

Zoek je een vertrouwde, goed geoutilleerde en overdekte plek om jouw jacht te stallen?

Jachtwerf Geertman
Scheepswerf Geertman
Daar
vaar je
wel bij